سازنده ترین کلمه گذشت است ...آن را تمرین کن .

پرمعنی ترین کلمه ((ما)) است ...آن را به کار ببر .

 عمیق ترین کلمه ((عشق)) است ... به آن ارج بده .

 بی رحم ترین کلمه ((تنفر )) است ...با آن بازی نکن.

خودخواهانه ترین کلمه من است ...از آن حذر کن .

 ناپایدارترین کلمه ((خشم )) است ...آن را فرو بر.

 بازدارندهترین کلمه ((ترس)) است ...با آن مقابله کن

پایدارترین کلمه (( توکل)) است... همیشه آن را داشته باش

خدایا

به ما کمک کن همیشه پایداترین کلمه((توکل)) را داشته باشیم

 و عمیق ترین کلمه((عشق)) را به آن ارج دهیم

و همیشه بی وصف ترین کلمه ((خدا)) را یاد کنیم

====================